Prvič objavljeno v Sportu, 15. januarja 1922

Ob novem letu, ko prevzema vodstvo slovenskega nogometa in lahkoatletičnega sporta, pošilja upravni odbor L.N.P. vsem včlanjenim klubom sportni pozdrav. Veliki neredi, ki so se doslej vršili v L.N.P. in ki so privedli do vidnega zastoja slovenskega nogometa, so združili sportna društva Ljubljane in ostalih mest k pomlajenemu delu za vsestranski, nezavirani objektivno upravljani razvoj sportne telesne vzgoje, sportnega tekmovanja in končnih smotrov sportne etike. Novi upravni odbor se je v interesu sportne misli odločil za pozitivno delo in bo delovanje prejšnjega odbora revidiral le toliko, kolikor predpisuje sklep izrednega občnega zbora.

V nasprotju z dosedanjim delom, ki je smatralo institucijo L.N.P. v tem smislu, da čuva nad točnim izvrševanjem nogometnih in društvenih pravilnikov, da pa je rast posameznih klubov njihova notranja zadeva, poudarja novi upravni odbor, da je odločil svoje bodoče delo tako-le:

1. Upravni in poslovni odbor bosta vodila sportno delovanje, v kolikor temelji na prijateljskem in prvenstvenem tekmovanju, dosledno in nepristransko po pravilih, obveznih za vse včlanjene klube. Opozarjata klube, da bosta zasledovala prestopke s strogostjo, ki jo zahteva sportna organizacija in njena solidnost.

2. Upravni odbor bo podpiral vsa sportna prizadevanja svojih klubov. V ta namen bo sklical anketo, v kateri bodo klubi obrazložili svoje želje, predloge in načrte. Prizadeval si bo ustanoviti v vseh mestih Slovenije skupna nogometna igrišča, ki naj se polagoma razvijejo v sportne stadione. V to svrho bo sestavil poseben odbor, ki bo zamislil pripravljalna dela, vloge na pokrajinsko in centralno vlado, na komunalne zastope in zasebna podjetja. Začel bo izdajati strokovno sportno literaturo. Prevedel se bo izborni priročnik: Schwarz, Wie trainiere ich Fussball. Koncem meseca februarja izda L.N.P. kratek zgodovinski pregled dosedanjega nogometnega sporta in lahke atletike na Slovenskem, ki bo obenem nekak adresar slovenskih sportnih društev. Končno se ustanovi nabavljalna zadruga, ki bo nabavljala, posebno začetniškim klubom, sportno opremo in orodje. L.N.P. bo organiziral po Sloveniji sportna in higienična predavanja.

Zdravo sportno delovanje in življenje predpostavlja izvestne moralne nagibe, strogo protialkoholno stališče, spolno zdržnost, sportno gentlemenstvo in sportno družnost …

3. Upravni odbor bo podpiral med mladino in v sportni javnosti sportno etiko. Zdravo sportno delovanje in življenje predpostavlja izvestne moralne nagibe, strogo protialkoholno stališče, spolno zdržnost, sportno gentlemenstvo in sportno družnost; to vse bo treba sistematično gojiti.

Ta splošna vodila dostavlja novi upravni odbor L.N.P. svojim klubom in upa, da se bodo odzvali s prostovoljno disciplino in podrejenjem dotlej, dokler bo vodil uspešno in pravično zaupane upravne posle slovenskega nogometa.

Vsi klubi, v kolikor to še niso storili, naj skličejo občne zbore do 30. januarja 1922. Najkasneje teden dni po izvršenem zboru naj odbori dostavijo L.N.P. izčrpno poročilo o poteku istih (poročila odbornikov, kritika, načrti). Javi naj se lista novih odbornikov in točen naslov društva.

V februarju izda L.N.P. brošuro, ki bo vsebovala zgodovino slovenskega nogometa. V to svrho naj klubi najkasneje do 31. januarja 1922 sestavijo obširna izvestja o ustanovitvi društva, organizatorjih, dosedanjih voditeljih, pregled društvenega razvoja, javnih nastopov, statistične podatke doseženih uspehov, opis najmarkantnejših igralcev, igralskih sistemov, ki se v klubu negujejo. Nadalje naj se priloži en izvod pravil. Poleg zgodovine slovenskega nogometnega sporta bo publikacija nekak poizkus slovenskega nogometnega adresarja. Za vsak slučaj naj klub pripravi skupne slike prvega moštva.

Do konca januarja naj klubi vpošljejo L.N.P želje, ki se tičejo njihovega sportnega delovanja. Upravni odbor jih bo preučil in po možnosti upošteval.

Za slučaj ugodnih vremenskih razmer se bodo začela letošnja prijateljska in prvenstvena tekmovanja v zgodnji pomladi, če že ne koncem zime. Nadalje se bo delo II. tajnika preuredilo in se bo evidenca nad prijavljenimi igralci vodila po drugem sistemu, kakor doslej. Zato se v smislu sklepa prejšnjega odbora pozivljejo vsi klubi, da do konca meseca januarja 1922 prijavijo vse igralce nanovo in da do tega roka naročijo pri podsavezu prijavnice. Klubi, ki imajo stare, neizpolnjene prijavnice, plačajo za vsakega igralca 1 Din. Klubi, ki pa naročijo nove prijavnice, plačajo za iste 1 Din, nakar izpolnijo prejete prijavnice in jih pošljejo L. N. P. Število igralcev, ki se prijavijo začetkom sezone, t. j. do konca januarja, da se omogoči potrebna nova ureditev v pravem času, se omeji na 35.

Login

Dobrodošli!

Tole je kratek pozdrav
Join Typer
Registration is closed.