Prvič objavljeno v Jutru, 27. aprila 1936

Na občnem zboru je bil nepričakovano močan obisk. – Harmoničen potek zborovanja, na katerem je prišla do izraza volja, da se potegne debela črta pod preteklost.

Potreben je bil še poslednji formalni akt, da se pokliče novi klub tudi pravno v življenje. Ustanovni občni zbor je bil najavljen za soboto zvečer v zadnji sobi restavracije Slon. Pripravljalni odbor je imel pri tem namen, da se ta formalnost uredi diskretno – saj so imeli priti na zbor Primorjaši in Ilirijani – pa da ne bi prišlo še v poslednjem trenutku do kakega nezaželenega nastopa. Pred širšo sportno javnostjo pa naj bi se zabeležilo rojstvo nove sportne edinice na manifestacijskem občnem zboru, ki ga vodstvo kluba itak namerava sklicati v kratkem.

Toda dvoranica pri Slonu je bila premajhna, da bi zajela vse zanimanje, ki je spremljalo nastanek novega kluba. Okoli 100 ljudi je našlo prostora v njej, vsi ostali so morali počakati na rezultat zborovanja zunaj. Za začetek je to kar dober omen!

Predsednik pripravljalnega odbora, neumorni pobornik fuzije obeh nogometnih sekcij, g. Wolf, je ob otvoritvi toplo pozdravil množico zborovalcev, posebej še predsednika LNP g. dr. Köstla. Takoj v začetku je poudaril, da je ta trenutek zgodovinskega pomena za nadaljnji razvoj ljubljanskega in slovenskega nogometa sploh. Nato je v nekaj potezah naštel razloge, ki so privedli do spojitve obeh vodilnih ljubljanskih nogometnih sekcij. Omenil je, da je naloga ustanovnega občnega zbora, da zbere začasno upravo kluba, ki bo po nekaj mesecih morala sklicati redni občni zbor, na katerem se bo izvolilo trajno vodstvo novega kluba. Apeliral je na prijatelje našega nogometa, naj ne samo moralno, temveč tudi gmotno podprejo novi klub, ki bo zlasti ob težavnem začetku svojega delovanja potreboval znatnih sredstev. S tem je bil občni zbor otvorjen.

Vabilo na občni zbor v Jutru

V imenu LNP je predsednik Köstl pozdravil občni zbor. Ta dogodek v našem sportu ni pomemben samo za Ljubljano, temveč sploh za vso sportno Slovenijo. Od njega si mnogo obetajo LNP in vsi člani, ki so v njem zastopani, saj pomeni sanacijo onega, kar je bilo pri nas nezdravo. LNP je v svojih sklepih, ki so bili potrebni, da se načrt izvede, enodušno manifestiral svoje simpatije za ta korak. Čestita k temu koraku vodilnih ljubljanskih klubov in mu želi mnogo upeha.

Tajnik pripravljalnega odbora g. Cek je nato podal kratko sliko o poteku pogajanj med obema skupinama, ki so se razvijala na desetih sestankih in sejah med 5. marcem in 24. aprilom in v teku katerih je bilo potrebno prebroditi mnogo predsodkov in obdelati nebroj podrobnosti, da je stvar prišla do srečnega zaključka in ustanovnega občnega zbora. Z obojestransko dobro voljo, s pomočjo prijateljev akcije v Beogradu in doma so se hitro rešile vse neizbežne formalnosti in tako smo sedaj na tem, da vso akcijo zaključimo.

Značke Ilirije, Primorje in Ljubljane

Potem so bila pravila novega kluba soglasno sprejeta. Predsedujoči je končno opravil še poslednjo formalnost, da je na glasovanje listo novega odbora, ki jo je prečital g. Albin Turk:

Predsednik Karel Soss, I. podpredsednik Ivan Kralj, II. podpredsednik Aleksander Friedrich, I. tajnik Oktavij Cek, II. tajnik Ivan Ilovar, I. blagajnik Anton Kanc, II. blagajnik Gangl Herbert, gospodar ing. Josip Kobi, tehnični referent Nedjeljko Buljević, odborniki: Nahtigal, Šibenik, Rebec, Klavora, Kuhar. Nadzorni odbor: gg. dr. Kuhelj, Šetina, insp. Zajc, Tavčar Ante, Heiner Josip. Razsodišče: gg. dr. Jenko, dr. Dougan, ing. Rohrmann, Goslar, Ciril Lužar.

Sandi Lah je bil eden redkih igralcev Ilirije, ki so prestopili v SK Ljubljano

Vodstvo občnega zbora je prevzel novi predsednik g. Soss, ki je obljubil da bo, čeprav težko prevzame to mesto, vodil posle do rednega občnega zbora. Z občnega zbora so bili poslani brzojavni pozdravi JNS v Beogradu in odličnima prijateljema kluba in članoma JNS gg. Pavličeviču in Klemenčiču.

Pri slučajnostih se je v besednem dvoboju Debelak – Kralj razčistila še kritična opazka na naslov pripravljalnega odbora glede prvotne zasedbe liste novega odbora – še enkrat in upamo, da poslednjič je švignila mimo rahla senca prošlosti – priznati pa je treba obema govornikoma, da sta v elegantnih izvajanjih strogo stvarno obravnavala zadevo in žela za svoje misli, ki sta jih razvila, splošno odobravanje.

Štampiljka “novega” kluba

Prišlo je nato še do izraza pozno spoznanje, da so nas v Zagrebu in Beogradu izigravali drugega proti drugemu v škodo obeh in da se pravkar odvija iz Zagreba akcija, ki naj oslabi že v začetku udarno moč prvega moštva našega kluba. Seveda bo naloga novega odbora, da skuša tako početje temeljito preprečiti, kar mu bo s podporo v podsavezu in savezu lahko uspelo. Tembolj ker so prav v saveznih krogih po večini pozdravili ljubljansko akcijo, kar je med drugim razvidno že iz okolnosti, da v Beogradu že stavljajo Ljubljano glede nogometa v eno vrsto z Zagrebom, s Splitom, z Beogradom. Če hočemo ustvariti ta pričakovanja, bomo morali napeti vse sile in vsi, ki pridejmo v tem pogledu v poštev: sportna javnost s posetom igrišča, klubsko članstvo z delom v klubu v klubu in za klub, moštvo z uspehi na zelenem polju. V tej smeri je predsednik v svojem zaključnem govoru usmeril topel poziv vsem v poštev prihajajočim činiteljem.

Login

Dobrodošli!

Tole je kratek pozdrav
Join Typer
Registration is closed.